Thứ Ba, 8 tháng 10, 2019

Flush Docker log

Script Flush log của Docker nhanh #!/bin/bash -e if [[ -z $1 ]]; then echo "No container specified" exit 1 fi if [[ &qu...

Thứ Ba, 10 tháng 9, 2019

Kubernete, Docker Container Terminology

Terminology runC là gì? runC is a lightweight, portable container runtime. It includes all of the plumbing code used by Docker to interact...

Thứ Hai, 9 tháng 9, 2019

Quick Install and Uninstall Docker

Install using the convenience script $ curl -fsSL https://get.docker.com -o get-docker.sh $ sudo sh get-docker.sh If you would like to us...

Thứ Sáu, 12 tháng 4, 2019

Docker Use multi-stage builds

Multi-Stage Build là 1 tính năng rất hay của Docker. Trước đây, để setup 1 docker có kích thước nhỏ rất phức tạp, phải dùng nhiều mẹo viết b...

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

"wither methods" Pattern

A common need in some Symfony applications is to use immutable services while still using traits for composing their optional features. Alth...

Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Why we need Deep Work?

Deep Work là 1 cuốn sách rất thú vị về việc tập trung làm việc sao cho hiệu quả nhất trong thời đại có nhiều nguồn gây mất tập trung. Đây l...

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Quick learn Django

Learning Skeleton Route r_path : Regular Expression Path How to extract url to variable? path : Normal Path Controller For...