Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018Command với Command Handler là quan hệ 1:1 Event với Event Handler là quan hệ 1:* Command theo hướng Push, theo thể chủ động, khi tôi muốn làm việc gì đó Event là pull, theo hướng bị động, khi 1 sự việc đã thực hiện hoàn tất sẽ phát ra event để các subcrible thực hiện

https://www.reddit.com/r/PHP/comments/29a6qz/what_am_i_missing_with_this_whole_command_bus/

https://www.slideshare.net/BerndRuecker/2017-0905-ddd-ber-tackling-complex-event-flows

Reactions: