Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

Effective Aggregate Design

https://vaughnvernon.co/?p=838

Exceptions and talking back to the user

https://matthiasnoback.nl/2018/04/exceptions-and-talking-back-to-the-user/

Thứ Ba, 3 tháng 4, 2018

NHỚ ĐÓ, KHÔNG AI CHẾT CẢ!

NHỚ ĐÓ, KHÔNG AI CHẾT CẢ! Source: nguyenthienngan.tumblr.com Những lần lướt newsfeed, nhìn thấy tin ai đó làm việc ở một network nào...