Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018


Arrow Function là một loại viết ngắn gọn của function trong javascript.


Đặc điểm của Arrow Function:
  • Nó không có this. Từ khoá this sử dụng trong nó có giá trị bằng với chỗ bao quanh của nó khi khai báo.
  • Nó không có arguments
  • Nó không có super 
 Không được sử dụng Arrow Function cho các mục đích sau:
  • Làm method của 1 Object
  • Làm hàm Constructor 
Arrow Function được đưa ra với 2 mục đích chính
  • Giúp viết hàm ngắn gọn và sạch đẹp hơn
  • Giúp sử dụng từ khoá this rõ ràng và dễ hiểu hơn
Sử dụng Arrow function giúp ta viết function rất ngắn gọn
Từ khoá this được hiểu thế nào bên trong Arrow Function:Reactions: