Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Linux: Util command

Tìm phantom storage. Phantom storage là file đã bị xóa hoặc không xài nhưng vẫn đang trong tình trạng chưa close, vì vậy vẫn còn chiếm dụn...