Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Tìm phantom storage.

Phantom storage là file đã bị xóa hoặc không xài nhưng vẫn đang trong tình trạng chưa close, vì vậy vẫn còn chiếm dụng lưu lượng. Cách tìm file đang chiếm lưu lượng nhiều

lsof -s |  awk '$5 == "REG"' | sort -n -r -k 7,7 | head -n 50 

Reactions: