Thứ Sáu, 15 tháng 3, 2019

Why we need Deep Work?

Deep Work là 1 cuốn sách rất thú vị về việc tập trung làm việc sao cho hiệu quả nhất trong thời đại có nhiều nguồn gây mất tập trung. Đây l...

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Quick learn Django

Learning Skeleton Route r_path : Regular Expression Path How to extract url to variable? path : Normal Path Controller For...

Chủ Nhật, 10 tháng 3, 2019

Understand Beanstalkd, working easy

Những câu hỏi Quy tắc reserve job của beanstakd là thế nào?. Tại sao 1 job lại được ưu tiên hơn job khác? Khi put 1 job xuống beanstalkd ...

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Rsyslog: Don't write log info to message log file!!!

Default linux alway write log info or higher to /var/log/message . If you want don’t log to message file Option 1: Use normal rules in ...

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

How To Debug on Python(Django)

How to dump a object in Python dont need import extra lib? The equivalent var_dump(object) of PHP: combile print with vars print ( vars...

Django: How to use permission system?

How to add custom permissions in Django? Extra permissions to enter into the permissions table when creating this object. Add, change, dele...

What is Mixin?

What is Mixin suffix class in Django? A Mixin is a Class which contains a combinations of methods from other Classes Why i need a M...