Hiển thị các bài đăng có nhãn Programmer. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn Programmer. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

"wither methods" Pattern

A common need in some Symfony applications is to use immutable services while still using traits for composing their optional features. Alth...

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

What is Mixin?

What is Mixin suffix class in Django? A Mixin is a Class which contains a combinations of methods from other Classes Why i need a M...

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Linux: Util command

Tìm phantom storage. Phantom storage là file đã bị xóa hoặc không xài nhưng vẫn đang trong tình trạng chưa close, vì vậy vẫn còn chiếm dụn...

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Arrow function expression

Arrow Function là một loại viết ngắn gọn của function trong javascript. Đặc điểm của Arrow Function: Nó không có this . Từ khoá th...