Hiển thị các bài đăng có nhãn dev. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn dev. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Sáu, 5 tháng 4, 2019

"wither methods" Pattern

A common need in some Symfony applications is to use immutable services while still using traits for composing their optional features. Alth...

Thứ Ba, 12 tháng 3, 2019

Quick learn Django

Learning Skeleton Route r_path : Regular Expression Path How to extract url to variable? path : Normal Path Controller For...

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

What is Mixin?

What is Mixin suffix class in Django? A Mixin is a Class which contains a combinations of methods from other Classes Why i need a M...

Chủ Nhật, 22 tháng 7, 2018

Arrow function expression

Arrow Function là một loại viết ngắn gọn của function trong javascript. Đặc điểm của Arrow Function: Nó không có this . Từ khoá th...

Thứ Ba, 17 tháng 7, 2018

React Component LifeCycle

Four phases of a React component The React component, like anything else in the world, goes through the following phases Initializati...

Thứ Bảy, 7 tháng 7, 2018

VSCode, the best editor for React Native

https://medium.com/react-native-training/vscode-for-react-native-526ec4a368ce

Thứ Tư, 11 tháng 4, 2018

Effective Aggregate Design

https://vaughnvernon.co/?p=838

Exceptions and talking back to the user

https://matthiasnoback.nl/2018/04/exceptions-and-talking-back-to-the-user/

Thứ Bảy, 31 tháng 3, 2018

How to code without mouse with Intellij?

Use shortcut:  Alt + left: Go Back Alt + right: Go forward Ctrl + E: Recent File Ctrl + Q: Recent Edit Shift + Esc : Close window...

Ease vs Simplicity confusion

Tuyển tập tất cả các luận điểm về Design By Contract tuyệt hay

Xem chi tiết tại link gốc  http://c2.com/cgi/wiki?DesignByContract

Supple Design

Đây là chương 10 trong cuốn DDD của Eric Evans nói về thế nào là 1 thiết kế tốt, và khi refactoring ta nên làm gì để có một thiết kế tốt. ...

Command Bus vs Service Layer

Command bus thật chất chính là service layer nhưng được implement cung cấp thêm các tính năng để giải quyết các điểm yếu của service layer ...

Command những điều nên biết

Command chỉ nên là 1 DTO với các properties với các kiểu dữ liệu thuần tuý của ngôn ngữ như: string, int, float, array. Không nên là 1 ...

Value Object: from Model to Database

readOnly: (>= 2.1) Specifies that this entity is marked as read only and not considered for change-tracking. Entities of this type can ...

Command VS Event

Command với Command Handler là quan hệ 1:1 Event với Event Handler là quan hệ 1:* Command theo hướng Push, theo thể chủ động, khi tôi mu...