Hiển thị các bài đăng có nhãn shell. Hiển thị tất cả bài đăng
Hiển thị các bài đăng có nhãn shell. Hiển thị tất cả bài đăng

Thứ Hai, 4 tháng 3, 2019

Rsyslog: Don't write log info to message log file!!!

Default linux alway write log info or higher to /var/log/message . If you want don’t log to message file Option 1: Use normal rules in ...

Thứ Bảy, 2 tháng 3, 2019

What is Mixin?

What is Mixin suffix class in Django? A Mixin is a Class which contains a combinations of methods from other Classes Why i need a M...

Thứ Hai, 7 tháng 1, 2019

Linux: Util command

Tìm phantom storage. Phantom storage là file đã bị xóa hoặc không xài nhưng vẫn đang trong tình trạng chưa close, vì vậy vẫn còn chiếm dụn...